28 YEARS - DISCOVER THE WORLD OF CEILING

28 YEARS - DISCOVER THE WORLD OF CEILING

WORLD OF CEILING

WORLD OF CEILING
A quarter century - Fully of trust - Faith integrity
A quarter century - fully of trust - faith integrity

Acoustic

Cách âm phòng karaoke

Cách âm phòng karaoke

Nguyên tắc cách âm dựa vào cách mà âm thanh truyền đi: Âm thanh truyền đi

tốt nhất trong môi trường chất rắn, rồi đến chất lỏng, chất khí. Và trong môi trường

chân không thì hoàn toàn không truyền đi được.

View more

DONG DO Corporation

212 To Hien Thanh Street, Ward 15, District 10, HCMC - Hotline: (028) 3865 9791 / 3863 4095 - Fax: (028) 3862 2891 - Email:dd@dongdoco.com